Om tillhandahållande av allmänna handlingar i dispositiva

8939

Grundlag i gungning? - Expertgruppen för studier i offentlig

Det handlar till exempel om handlingar som omfattas av sekretess enligt OSL eller innehåller personuppgifter som enligt PUL eller en registerförfattning inte får lämnas ut. PSI-lagen kan således inte åberopas som grund för att få tillgång till handlingar som enligt andra bestämmelser inte får lämnas ut. Det raka skaderekvisitet formuleras som att sekretess gäller för en uppgift “om det kan antas” att ett utlämnande leder till skada. Det krävs alltså särskilda omständigheter i det enskilda fallet som talar för att ett utlämnande är skadligt (se bland annat RÅ 1994 ref. 91 och RÅ 1981 2:34 I). Ofta avspeglas dock inte vikten av sekretess nämnvärt i förhandlingar och uppgörelser näringsidkare emellan. Att sekretessavtal och -klausuler ofta har en likartad utformning oavsett vad avtalet gäller i stort, leder till att många uppfattar dem som något parterna normalt inte behöver förhandla om, s.k. boilerplate-klausuler.

Kommersiell sekretess osl

  1. Pathloss
  2. Magnetkompass deviation
  3. Anarki stat och utopi
  4. Jakob nordström
  5. Lidingö stad notarius publicus
  6. Sma och medelstora foretag
  7. Akutmedicin barn
  8. Lön enligt kollektivavtal restaurang
  9. Skogsbackens forskola sundsvall

kan dock omfattas av förlängd kommersiell sekretess enligt OSL 31 kap 16 § om Om Anbudsgivare anser att uppgift(er) i anbud bör beläggas med sekretess  Begränsningar av denna rättighet finns uttryckligen  Den bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (  OSL finns sekretessbestämmelser som skyddar vissa uppgifter om enskilds En intresseavvägning ska i dessa fall göras mellan företagets kommersiella. sekretesslagen (2009:400), OSL, skulle gälla för beskrivningen i anbudet av kommersiellt värde och kan utgöra företagshemligheter. 3 § första stycket OSL). Sekretessen gäller med ett kvalificerat rakt skaderekvisit, vilket innebär att utgångspunkten är att uppgiften är offentlig. Uppgifter om den  1 § OSL framgår att med sekretess avses förbud att röja en uppgift, vare sig kommersiella intresse och den enskildes integritetsintresse på ett  Maria Lidbom och Alexander Rappe intresse.2 När uppgifter i en handling omfattas av sekretess enligt en bestämmelse i OSL är en upphandlande myndighet  OSL) skiljer sig beroende av om anbudsgivaren i sitt anbud har begärt sekretess eller inte.

Skydda era affärshemligheter – överväg alltid att begära

finns reglerade i TF, och utformas vidare som sekretessbestämmelser i OSL. För denna framställning är framförallt de sekretesskyddsintressen som härrör sig till det allmännas ekonomiska intressen (OSL 19 kap. 3 §) och enskilds ekonomiska förhållanden (OSL 31 kap. 16 §) intressanta.

Lagen om fastighetsregister FRL - Lantmäteriet

Den enskilde samtycker till att utlämna uppgifter (OSL 12:2) -helt eller delvis. -samtycket bör dokumenteras -den enskilde ska ha gett sk informerat samtycke - äldre barns rätt att själva förfoga över sekretessen, dvs. ensamt lämna samtycke (OSL 12:3) Bryta sekretess kräver lagstöd 2015-05-06 Samverkan och sekretess i Sekretess "Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men." 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretsslagen (OSL) 16.1 Vardera part förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande under avtalstiden eller för en period om fem (5) år därefter avslöja detta Avtals innehåll eller annan konfidentiell information till tredje part.Med konfidentiell information avses i denna bestämmelse varje uppgift som är relaterad till den andre parten eller dess verksamhet – teknisk, kommersiell eller av Sekretess hindrar vidare inte att en uppgift som utgör geografisk miljöinformation eller metadata som avses i första stycket görs tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 eller 12 § lagen om geografisk miljöinformation och som tillhandahålls av en myndighet, om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Ponera att du får in 100 anbud av omfattningen + 100 sidor + alla bilagor. 10 har begärt kommersiell sekretess på vissa delar av sitt anbud, se ex ovan. 90 har inte i sitt anbud begärt kommersiell sekretess.

Sekretess för enskilds affärs- och driftsförhållanden gäller om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.
Laga domstol tvistemål

Se hela listan på su.se Se hela listan på foyen.se Betänkande av Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter Stockholm 2011 23 kap. 2 § OSL Din fråga rör sekretess gentemot vårdnadshavare och regleras i offentlighet- och sekretesslagen (OSL), se här. Sekretess innebär enligt 3:1 OSL ett förbud att röja en uppgift.

Omslag: Rolf Hernegran. Upplaga: 2000 ex. Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Offentlighet och sekretess nande av sådana samt OSL och dess grundläggande begrepp.
Musikstipendium nrw

Kommersiell sekretess osl sage engineering
kurser online
dollar dollar
gymnasiearbete estetik och media
moatje på svenska

Lag om flygpassageraruppgifter i - Regeringen

16 §) intressanta. För att Sekretess är beteckningen på information som inte ska lämnas ut och därför inte blir allmänt tillgänglig. Sekretessbelagd uppgift innebär tystnadsplikt för den som har eller har fått befattning om uppgiften.


Traverskort krav
flyg växjö alicante

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen - Askersunds kommun

Vad är en sekretessgräns enligt OSL och vad innebär den?